Dann bruchsch, was Gott sein Dank kummt vor –
Ä Rieseportion von Humor!

Zuem Gleck gitts Mänsche, wo ne hän
Wo Frohsinn, Freid un Lache gän
Ä so ä Künschler het 2 Nämme:
„Helmut Dold“ un „Kuhbach-Hämme“

vum Martin Schütt“ (de Wirt vum Ku-Stall in Freistett, 19.02.2005)