Heimat isch dert wo eim d’Lit so gut verstehn, dass mer manchmol schu bim Schwätze merkt, s’wär besser gsii, mer hätt s’Muul ghalte! (Harald Hurst)